Prelomi kostiju šake - image saka-xray on https://medentismanus.rs

Povrede kostiju šake​

Šaka je vrlo važan organ sa mnogostrukom funkcijom. Povrede kostiju šake su česte i za posledicu imaju privremenu ili trajnu nesposobnost.


Šaka se sastoji od 27 kratkih kostiju koje čine skeletnu potporu mišićima i tetivama koje se tu pripajaju ili tuda prolaze. Anatomski su podeljene na kosti ručja, doručja i prstiju.

Klinička slika

Klinički znaci preloma kostiju šake su otok i bol, često i hematom u povređenoj regiji. Deformitet, patološka pokretljivost ne moraju uvek biti upadljivi. Neretko pacijenti te simptome zanemare, ali vremenom dolazi do poremećaja funkcije, kada se najčešće i obraćaju lekaru.

Dijagnoza

Detaljan klinički pregled je veoma važan. Neki od preloma kostiju šake vrlo često budu previđeni.

Rtg snimak je esencijalan za uspostavljanje konačne dijagnoze.

Ponekad je potrebno uraditi i CT ili magnetnu rezonancu.

Tretman

Za konačni rezultat lečenja preloma kostiju šake veliki značaj treba pridati ranoj dijagnostici i lečenju.


Lečenje preloma kostiju šake može biti neoperativno i operativno.


Neoperativno lečenje se sastoji u fiksaciji ili imobilizaciji povređenog segmenta šake ili šake u celini, uz odgovarajuću analgetsku terapiju. 


Neki od preloma prstiju šake mogu biti lečeni fiksacijom uz susedni nepovređeni prst (buddy taping), koji mu obezbeđuje stabinost i odgovarajuću orijentaciju. Neki od preloma metakarpalnih kostiju takođe mogu biti lečeni fiksacionim zavojem. 


Imobilizacija pretstavlja iskljičivanje iz funkcije povređenog segmenta tela. U tu svrhu u upotrebi su gipsana imobilizacija, immobilizacija tzv. „plastičnim gipsom“, kao i raznim vrstama prefabrikovanih udlaga različitih proizvođača.


Hirurško lečenje preloma kostiju šake je specifično i zahteva od hirurga određeno kliničko znanje i iskustvo. Pacijent treba da bude upoznat sa preoperativnom pripremom, mogućnostima operativnog lečenja, očekivanim rezultatom, trajanjem posleoperativnog toka i mogućim komplikacijama.


Pre svake hirurške intervencije sprovodi se odgovarajuća preoperativna priprema pacijenta koja podrazumeva laboratorijske analize krvi, pregled anesteziologa i ukoliko je potrebno pregled lekara drugih specijalnosti ukoliko to zdravstveno stanje pacijenta zahteva.


Operativno lečenje preloma kostiju šake može biti sprovedeno u uslovima lokalne anestezije, lokalne anestezije uz analgosedaciju, regionalne intravenske anestezije, regionalne blok anestezije, opšte endotrahealne anestezije.


Metode hirurškog lečenja preloma kostiju šake u osnovi se dele na otvorene i zatvorene. Kod otvorene metode mestu preloma se pristupa kroz rez na koži.


Fiksacija preloma se postiže upotrebom Kirschner igala, šrafova ili pločica. Od vrste preloma, lokalizacije i drugih specifičnih uslova vrši se odabir odgovarajuće metode. U pojedinim slučajevima potrebna je i dodatna imobilizacija operisanog segmenta odgovarajućom udlagom.


Dužina zarastanja preloma zavisi od toga o kojoj od kostiju se radi, lokalizacije i tipa preloma. Očekivana dužina trajanja zarastanja kostiju doručja i prstiju šake je od 4-6 nedelja. Duži period zarastanja se očekuje kod preloma kostiju ručja. Po zarastanju preloma sledi period rehabilitacije, koji može biti različitog trajanja. Radi postizanja optimalnih rezultata potrebno je sprovesti odgovarajuću fizikalnu terapiju.

Komplikacije neoperativnog lečenja

Najčešće komplikacije neoperativnog lečenja su zglobne kontrakture susednih zglobova koje su uzrokovane imobilizacijom ili su posledica lokalizacije preloma. Takodje moguće komplikacije su i usporeno zarastanje preloma, kao i nezarastanje preloma i formiranje pseudoartroze (lažnog zgloba).

Komplikacije operativnog lečenja

Sem gore pomenutih komplikacija, moguće komplikacije operativnog lečenja su sve one koje generalno važe za sve hirurške intervencije. Mogu biti anesteziološke i hirurške, rane i kasne.

Zakažite pregled ODMAH!

Spremni smo da damo sve odgovore na vaša pitanja o hirurškim zahvatima koje obavljamo.